جستجو
تعداد مقالات: 39

26 تولید محتوای الکترونیکی برای تدریس مبحث آرایش الکترونی کوانتومی عناصر
دوازدهمین کنفرانس ملی و ششمین کنفرانس بین المللی یادگیری و یاددهی الکترونیکی
مشاهده مقاله

27 تولید محتوای آموزش مجازی زبان‌انگلیسی در قالب تکنیک تدریس معکوس-مغزمحور
دوازدهمین کنفرانس ملی و ششمین کنفرانس بین المللی یادگیری و یاددهی الکترونیکی
مشاهده مقاله

28 جایگاه یادگیری الکترونیکی در دانشگاه‌های برتر دنیا و آینده تحولات آن در آموزش عالی ایران
دوازدهمین کنفرانس ملی و ششمین کنفرانس بین المللی یادگیری و یاددهی الکترونیکی
مشاهده مقاله

29 خودآموزی شاخص مهم کیفیت محتواهای چندرسانه‌ای و الکترونیکی
دوازدهمین کنفرانس ملی و ششمین کنفرانس بین المللی یادگیری و یاددهی الکترونیکی
مشاهده مقاله

30 رابطه سبک تفکر و رویکرد یادگیری با پیشرفت تحصیلی یادگیری الکترونیکی
دوازدهمین کنفرانس ملی و ششمین کنفرانس بین المللی یادگیری و یاددهی الکترونیکی
مشاهده مقاله

31 سامانه مدیریت یادگیری، انگیزش و رضایت دانشجویان
دوازدهمین کنفرانس ملی و ششمین کنفرانس بین المللی یادگیری و یاددهی الکترونیکی
مشاهده مقاله

32 سنجش میزان آمادگی محتوای دیجیتالی در دانشگاه‌های منتخب ایران
دوازدهمین کنفرانس ملی و ششمین کنفرانس بین المللی یادگیری و یاددهی الکترونیکی
مشاهده مقاله

33 طراحی و تولید محتوای الکترونیکی دوره اخلاق در پژوهش پزشکی
دوازدهمین کنفرانس ملی و ششمین کنفرانس بین المللی یادگیری و یاددهی الکترونیکی
مشاهده مقاله

34 قابلیت های تلفن همراه هوشمند در ارائه محتوای الکترونیکی بعنوان منبعی اصیل بر یادگیری مستقل زبان
دوازدهمین کنفرانس ملی و ششمین کنفرانس بین المللی یادگیری و یاددهی الکترونیکی
مشاهده مقاله

35 کانالهای همه ‌کاره و نقش آنها در یادگیری الکترونیکی
دوازدهمین کنفرانس ملی و ششمین کنفرانس بین المللی یادگیری و یاددهی الکترونیکی
مشاهده مقاله

36 مدل به‌کارگیری نرم افزارهای اجتماعی در سیستم مدیریت یادگیری آموزش الکترونیکی
دوازدهمین کنفرانس ملی و ششمین کنفرانس بین المللی یادگیری و یاددهی الکترونیکی
مشاهده مقاله

37 موک ها بودن یا نبودن؟
دوازدهمین کنفرانس ملی و ششمین کنفرانس بین المللی یادگیری و یاددهی الکترونیکی
مشاهده مقاله

38 نقش فن آوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر یادگیری دانش آموزان راهنمایی
دوازدهمین کنفرانس ملی و ششمین کنفرانس بین المللی یادگیری و یاددهی الکترونیکی
مشاهده مقاله

39 هدایت یادگیرندگان در محیط‌های یادگیری غیررسمی: تخمین موضوع آتی یادگیری
دوازدهمین کنفرانس ملی و ششمین کنفرانس بین المللی یادگیری و یاددهی الکترونیکی
مشاهده مقاله