جستجو
تعداد مقالات: 178

151 مدیریت پایش کیفی منابع آب زیرزمینی بااستفاده از نرم افزارAq.QA (مطالعه موردی شهرستان زنجان)
کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (900.96 K)

152 مدیریت پیش گیری از جرم به منظور کاهش حوادث درشبکه های فاضلاب شهری بااستفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی
کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (522.2 K)

153 مدیریت حوادث و اتفاقات در شبکه توزیع آب شهری شاهرود با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS
کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (971.27 K)

154 مدیریت دارایی در بخش صنعت آب مطالعه موردی تأسیسات توزیع آب شرب شهر اصفهان
کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.14 MB)

155 مدیریت دانش، الگویی برای تاثیر پشتیبانی فناوری اطلاعات بر فرایند ترکیب دانش (نمونه موردی شرکت آب و فاضلاب مشهد)
کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (419.44 K)

156 مدیریت یکپارچه منابع آبی با تمرکز بر شاخصه آب مجازی در راستای توسعه پایدار شهری (مطالعه موردی: تهران)
کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (872.48 K)

157 مدیریت هوشمند فشار سنجی شبکه های آب به منظور کاهش هدر رفت آب در شبکه های توزیع (مطالعه موردی شبکه آب شهر یاسوج)
کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (820.66 K)

158 مدیریت هوشمند و مدلسازی هیدرولیکی آب بدون درآمد
کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (859.15 K)

159 مدلسازی اکسیژن خواهی بیوشیمیایی (BOD) و اکسیژن محلول ((DO به کمک شبکه های عصبی مصنوعی (ANN) جهت بهبود یافتن شاخص کیفیت آب ایران در رودخانه جاجرود
کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.13 MB)

160 مدلسازی سینتیکی فرایند تصفیه در شبکه انتقال فاضلاب
کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.09 MB)

161 مروری بر اثر مهمترین پارامترهای عملیاتی در سامانه‌های تصفیه‌ی فاضلاب بر حذف آنتی‌بیوتیکها از فاضلاب شهری
کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (587.45 K)

162 مروری بر روابط فشار و نرخ شکست لوله‌ها در شبکه‌های آب‌رسانی
کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (947.43 K)

163 مروری بر سامانه کاربردی بیوراکتورهای غشایی دینامیکی در تصفیه فاضلاب و بررسی عوامل تاثیر گذار این سامانه در حذف بهتر آلاینده‌ها
کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (673.16 K)

164 مروری بر کاربرد راکتور بستر سیال در فرایند فنتون و شبه فنتون هتروژن برای حذف رنگزاهای آلی از آب های آلوده
کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (903.62 K)

165 مطالعه آب های خاکستری و طرح استفاده ی مجدد از آن برای مصارف کشاورزی
کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.36 MB)

166 مطالعه آزمایشگاهی تاثیر MLSS بر تصفیه فاضلاب در خطوط انتقال
کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.1 MB)

167 مطالعه کارایی فرایند اکسیداسیون فتوکاتالیستی (UV-Fe2O3) در حذف هیدروکینون از فاضلاب
کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (792.83 K)

168 مقایسه روش‏های اسمزمعکوس و الکترودیالیز در تصفیه آب
کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (688.39 K)

169 مقایسه روشهای مختلف کاهش اثرات ضربه قوچ در خطوط انتقال با استفاده از نرم افزار Hytran
کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (540.35 K)

170 مقایسه و بررسی کارایی فیلتر تک‌بستری ماسه‌سیلیسی و فیلتر دولایه آنتراسیت- گارنت در حذف کدورت از آب رودخانه کارون بزرگ- تصفیه‌خانه ملی راه اهواز
کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (623.85 K)

171 منشاء یابی کدورت چاههای آب شرب روستاهای شهرستان ری
کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.14 MB)

172 نیترات زدایی بیولوژیکی آب آشامیدنی با استفاده از سیستم هیبریدی بیوراکتور غشایی
کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (982.69 K)

173 نقش جامعه شناسی آب در مدیریت مصرف و کاهش بحران آب
کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (654.67 K)

174 نقش مارن های کرتاسه فوقانی بر روی کیفیت شیمیایی منابع آب آشامیدنی غرب ایران مطالعه موردی
کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.17 MB)

175 نقش مدیریت آسیب‌پذیری کلیدی در تاب‌آوری مشترکین شرکت آب و فاضلاب در زمان بحران زلزله
کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (892.95 K)