جستجو

نقش تحول دیجیتال در تاب‌آوری و انعطاف‌پذیری کسب‌و‌کارها در برابر شوک‌های خارجی

پذیرفته شده برای پوستر XML
: 1258-SCC3 (R1)
نویسندگان
1گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی دانشگاه گیلان، شهر رشت ، گیلان ، ایران
2گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه گیلان، شهر رشت، گیلان، ایران.
چکیده
استفادۀ شرکت‌ها از تحول دیجیتال به عنوان عنصری حیاتی برای بهبود تاب‌آوری و انعطاف‌پذیری سازمانی می‌باشد. از جمله مزایایی که می‌توان برای آن برشمرد، افزایش چابکی و بهبود تجربه مشتریان است که در نهایت می‌تواند موجب رشد، بقا و حفظ مزیت رقابتی کسب‌و‌کار به نسبت سایر رقبا شود. امروزه شرکت‌هایی در محیط‌های با درجه آشوب بالا موفق هستند که نسبت به متغیرهای محیطی حساس بوده و به منظور پاسخ مناسب به این تغییرات، چابکی بیشتری از خود نشان می‌دهند. لذا هدف مطالعۀ حاضر، بررسی چگونگی تاثیر تحول دیجیتال در تاب‌آوری و انعطاف‌پذیری کسب‌و‌کارها در برابر شوک‌های خارجی می‌باشد و رویکرد این پژوهش، توصیفی با ماهیت کیفی و تشریحی به شمار می‌رود. در پایان این مقاله با استفاده از بررسی ادبیات و مطالعات حوزه تاب‌آوری، مدلی متشکل از مجموعه‌ای از فاکتورهای درونی و بیرونی مبتنی بر تحول دیجیتال برای تحقیقات آتی پیشنهاد می‌شود.
کلیدواژه ها