بررسی رابطه بین تفکیک جنسیتی و ارتقاء سطح اخلاقی در دانشگاه ها

پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML اصل مقاله (648.14 K)
عنوان دوره: مجموعه مقاله های دومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
: 1076-ETHICS (R1)
نویسندگان
1دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری (مدظله)
2دانشگاه تهران
چکیده
موضوع تفکیک یا عدم تفکیک جنسیتی در آموزش عالی، از موضوعات بحث‌برانگیزی است که از ابتدای بازگشایی دانشگاه‌ها پس از انقلاب فرهنگی همواره به اشکال مختلف موردبحث قرارگرفته و موافقان و مخالفان سرسختی داشته است. متأسفانه این موضوع کمتر موردتحقیق و پژوهش قرارگرفته و اکثر اظهارنظرها از پشتوانه علمی برخوردار نیست.
این پژوهش باهدف بررسی نقش اجرای طرح جداسازی دختران و پسران بر ارتقاء یا افت سطح اخلاقی دانشجویان در دانشگاهها نگاشته شده است. روش تحقیق این پژوهش اسنادی (کتابخانه‌ای) است و به شکل توصیفی، تحلیلی دیدگاه‌های موردنظر را از منابع مانند کتب و مقالات موردنقد و بررسی قرار داده است.
در استخراج و جمع‌بندی دیدگاه‌های مطرح‌شده، تأثیرگذاری طرح تفکیک جنسیتی بر فضای اخلاقی دانشگاه‌ها در 5 محور اساسی تبیین گردیده است. همچنین دو اشکال مخالفین الگوی تفکیک جنسیتی و پاسخ‌های مطروحه نیز مورداشاره قرارگرفته است. نتایج مطالعه حاضر نشان داد ایجاد فضاهای تک جنسیتی در دانشگاه‌ها بر ارتقاء سطح اخلاقی آنان ارتباط دارد. لذا لازم است در سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی دانشگاه‌ها، به نحوی عمل شود تا اختلاط دختران و پسران در این فضا به نحو مطلوب مدیریت گردد.
کلیدواژه ها