جستجو

نقش مارن های کرتاسه فوقانی بر روی کیفیت شیمیایی منابع آب آشامیدنی غرب ایران مطالعه موردی

پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (1.17 MB)
: 1156-NWWCE
نویسندگان
چکیده
فلوئور یکی از مهم‌ترین عناصر مؤثر در مقاومت و سلامت دندان‌ها و استخوان‌ها است. وجود -F به میزان 0.5 تا 1.5 میلی‌گرم در لیتر در آب آشامیدنی برای سلامت دندان‌ها بسیار مفید است؛ اما افزایش بیش‌ازحد این عنصر موجب ایجاد فلوئوروزیس دندانی و در مقادیر خیلی بالاتر به فلوئوروزیس استخوانی منجر می‌شود. منابع آب آشامیدنی در سازندهای سخت دوران دوم و سوم زمین‌شناسی در زون تکتونیکی زاگرس چین‌خورده یکی از مهم‌ترین منابع آب زیرزمینی در غرب کشور ایران محسوب می‌شود. در این پژوهش با آنالیز 216 نمونه آب به‌دست‌آمده از منابع آب زیرزمینی و تعیین مقدار -F با استفاده از معرف Spadnes، نقشه تغییرات مکانی مقدار -F منابع آب استان لرستان تهیه‌شده است. با توجه به این نقشه مشاهده می‌گردد، مقدار -F بین صفرتا 24/1 میلی‌گرم در لیتر در مناطق مختلف استان لرستان در تغییر است. بیشترین آنومالی مقادیر -F در استان لرستان در جنوب و غرب این استان در شهرستان‌های پل‌دختر و کوه دشت مشاهده می‌گردد. با توجه به تغییرات مقدار -F و نقشه زمین‌شناسی منطقه موردمطالعه مشاهده می‌گردد در چاه‌هایی که در سازندهای سخت مانند سروک و آسماری- شهبازان حفرشده و بخشی از محور چاه در سازندهای گورپی قرار می‌گیرد، مقدار -F به نحو چشمگیری افزایش می‌یابد. علت اصلی افزایش مقدار -F در مارن ها سازند گورپی وجود فسفات به شکل فلوئور آپاتیت (FAP)(Ca5(Po4)3F) است. وجود فلوئور آپاتیت (FAP) باعث افزایش مقدار -F در آب‌های زیرزمینی منطقه شده است. در منطقه موردمطالعه کمترین مقدار فلوراید مربوط به شهرستان بروجرد با میانگین 0.125 میلی‌گرم در لیتر است.
کلیدواژه ها