جستجو

ارائه مدل پذیرش یادگیری با موبایل در آموزش عالی

پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
: 1012-ICELET2018
نویسندگان
چکیده
استفاده گسترده از تکنولوژی های جدید مانند اینترنت، شبکه های اجتماعی و گوشی های تلفن، روند آموزش را در دانشگاه ها تغییر داده است. با این وجود، پذیرش این تکنولوژی جدید در آموزش عالی از طرف اساتید و دانشجویان، از جمله مسائلی است که نیاز به بحث دارد. هدف مقاله حاضر، ارائه یک مدل مفهومی از پذیرش یادگیری با موبایل در آموزش عالی ایران است و متغیر اصلی زیرساخت های آموزشی، ویژگی های رفتاری دانشجو ،ویژگی های سیستم آموزشی و ویژگی های محیط شناسایی و برای هریک از آنها شاخص هایی با توجه به ادبیات در نظر گرفته شد.
جامعه آماری تحقیق متشکل از تمامی دانشجویان مشغول به تحصیل در 4 واحد دانشگاهی پیام نور(تهران شمال، تهران شرق، تهران جنوب و کرج) بود که حجم جامعه آماری در این 4 واحد، 4300 نفر، لذا در سطح اطمینان 95% ، خطای نمونه گیری معین( d=0/.5 ) و با استفاده از فرمول کوکران، حجم نمونه 351 نفر محاسبه شد. این پژوهش دارای 4 فرضیه اصلی و 8 فرضیه فرعی بود. نتایج یافته های جمع آوری شده با استفاده از پرسشنامه نشان داد هر چهار فرضیه اصلی و هشت فرضیه فرعی این پژوهش مورد تائید است و هر چهار متغیر مورد نظر در یادگیری با موبایل در آموزش عالی تاثیر داشته اند. بنابراین متغیرهای معرفی شده می‌توانند در پذیرش یادگیری با موبایل در آموزش عالی موثر باشند.
کلیدواژه ها
 
Title
Presenting mobile learning acceptance model in higher education
Authors
Abstract
The widespread use of new technologies such as the Internet, social networks and phones, has changed the educational process in universities. However, acceptance of this new technology by teachers and students in higher education, is one of the issues that need to be discussed. The purpose of this paper is to present a conceptual model of the acceptance of mobile learning in higher education in Iran and ccording to the literature, four main variables including educational infrastructure, student behavioral characteristics, features and characteristics of the education system, were identified and for each of them, we considered some indicators.
The study population consisted of all students studying in the 4 units of Payamnoor University (North Tehran, Tehran East, South Tehran and Karaj) and The population volume in this 4 units is, 4,300. So in the 95% confidence level, the sampling error given (d = 0 / .5) and using the chocran sampling method, the sample size was 351 people. This research had 4 main hypotheses and 8 sub-hypothesis. The results collected using a questionnaire showed that all four main hypotheses and eight sub hypothesis of the study were approved. And all four variables were effective in mobile learning in higher education. So introduced variables can be effective in acceptance of mobile learning in higher education.
Keywords
New technologies, learning system, mobile learning acceptance, Higher Education