سامانه مدیریت یادگیری، انگیزش و رضایت دانشجویان

پذیرفته شده برای پوستر XML
: 1071-ICELET2018
نویسندگان
چکیده
هدف از این مطالعه بررسی استفاده از سامانه مدیریت یادگیری بر انگیزش تحصیلی و رضایت دانشجویان است که برای تحقق آن از روش شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه گواه استفاده شده است. نمونه تحقیق عبارتند از 36 نفر از دانشجویان کارشناسی علوم تربیتی دانشگاه اصفهان که در یک درس مشترک ثبت‌نام نموده‌اند. به منظور اجرای تحقق، دانشجویان در دو گروه 18 نفری، آموزش را به دو شیوه سنتی و مبتنی بر سامانه مدیریت یادگیری دریافت نمودند. در گروه آزمایش، آموزش با استفاده سامانه مدیریت یادگیری مودل به اجرا درآمد و گروه گواه، به شیوه معمول مورد آموزش قرار گرفتند. جهت سنجش انگیزش تحصیلی دو گروه، پرسشنامه استاندارد انگیزش تحصیلی که روایی و پایایی آن پیش از این در دانشگاه اصفهان آزمون شده و هنجاریابی شده بود در دو نوبت آغاز و پایان‌ترم اجرا شد. در رابطه با رضایت دانشجویان، از نتایج ارزشیابی استاد توسط دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه استفاده شد. سوال‌های تحقیق با استفاده از روش تحلیل کوواریانس چند متغیره مورد آزمون قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که استفاده از سامانه مدیریت یادگیری اگرچه در انگیزش بیرونی دانشجویان در پایان‌ترم، تأثیر معنی‌داری نداشته است (05/0>P)، لیکن در انگیزش درونی و همچنین میزان رضایتمندی ایشان تأثیر مثبت و معنی‌داری داشته است.
کلیدواژه ها
 
Title
Learning Management System, Students’ Motivation and Satisfaction
Authors
Abstract
This study aimed to investigate the effects of usage of a learning management system (LMS) on students’ motivation and their satisfaction. The research method is quasi-experimental in which the pretest-posttest with the control group design is employed. The sample comprises of Education undergraduates of University of Isfahan (UoI) who enrolled in the same unit. The participants assigned randomly into two groups of 18; the treatment group received instruction using a LMS (Moodle), while the control group received instruction in the conventional way. In order to evaluate the students’ motivation, the standardized Inventory School Motivation (ISM) is performed two times, i.e. at the beginning and end of semester. The reliability and validity of the instrument were tested in another research at the UoI. Students’ satisfaction scores extracted from the UoI Office of Monitoring and Evaluation records regarding the instructor evaluation. Data were analyzed using multivariate analysis of covariance method. Based on the research findings, although using the LMS did not affected students’ external motivation significantly (p<0/05), it influenced learners’ internal motivation and their satisfaction in a significant way.
Keywords
learning management system, learning motivation, external motivation, internal motivation, students' satisfaction